Hiện này chính sách này chưa được áp dụng tại hệ thông Bosch-vn.vn